Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Hồng Môn

350.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Đại Tứ Lan

Cây cảnh văn phòng

Cây Đuôi Công

Cây cảnh để bàn

Tiểu Hồng Môn

400.000 

Cây cảnh để bàn

Tiểu Hồng Môn Thủy Canh

400.000