Cây cảnh nội thất

Cây Trường Sinh

180.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc Thủy Canh

250.000 
150.000 

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

600.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Canh

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Hồng Môn

350.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Đại Phú Gia

Cây cảnh để bàn

Cây Đại Tứ Lan

Cây cảnh văn phòng

Cây Đuôi Công

Cây cảnh để bàn

Tiểu Hồng Môn Thủy Canh

400.000