Cây Cau Hawaii

Cau Hawaii

Cau Tiểu Trâm

Cau Tiểu Trâm

Cây cảnh nội thất

Cau Vàng

Cây Bạch Mã

Cây Bạch Mã

Cây cảnh văn phòng

Cây Dừa Cạn

Cây Hạnh Phúc

Cây Hạnh Phúc

Cây cảnh văn phòng

Cây Hoa Hạnh Phúc

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân ngựa

280.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Phong Thủy

Cây Kim Ngân Thủy Canh

Cây Kim Ngân Thủy Canh

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000