Cây cảnh văn phòng

Cây Dừa Cạn

Cây ban công

Cây Lan Ý

180.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Trầu Bà Chậu Treo

100.000 
150.000 

Cây ban công

Dạ Yến Thảo