Cau Tiểu Trâm

Cau Tiểu Trâm

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây May Mắn Tài Lộc

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phú Quý

250.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thanh Tâm

250.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Thủy Canh

180.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trúc Phát Lộc

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Canh

Cây cảnh để bàn

Cây Đại Tứ Lan