Cây thủy sinh

Cây Kim Ngân Thủy Canh

Cây Kim Ngân Thủy Canh

Cây cảnh nội thất

Cây Lan Ý Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Ngọc Ngân Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thanh Tâm

250.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

2.200.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Trầu Bà Chậu Treo

100.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Thủy Canh

180.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc

250.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Vạn Lộc Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Canh

Cây cảnh để bàn

Tiểu Hồng Môn Thủy Canh

400.000