Cây cảnh văn phòng

Cây Hoa Hạnh Phúc

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

600.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Đại Phú Gia