Cây cảnh văn phòng

Cây Dừa Cạn

Cây ban công

Cây Lan Ý

180.000 

Cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ

Cây cảnh nội thất

Cây Ngũ Gia Bì

500.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phát Tài Núi

4.600.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Phú Quý

250.000 

Cây Son Môi

Cây Son Môi

80.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thanh Tâm

250.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

2.200.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Thường Xuân

120.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Trầu Bà Chậu Treo

100.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Thủy Canh

180.000