Cây cảnh nội thất

Cây Lan Ý Thủy Canh

250.000 

Cây cảnh thủy sinh

Cây Thanh Tâm

250.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Trầu Bà Leo Cột

400.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Thủy Canh

180.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Trường Sinh

180.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Canh

Cây cảnh để bàn

Tiểu Hồng Môn Thủy Canh

400.000