Cây cảnh thủy sinh

Cây Trầu Bà Chậu Treo

100.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Thủy Canh

180.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Xanh

180.000