Cây cảnh nội thất

Cau Vàng

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

500.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng La Hán

150.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Đại Phú Gia