Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

500.000 

Cây cảnh để bàn

Cây Trầu Bà Đế Vương

250.000