Cây Cau Hawaii

Cau Hawaii

Cau Tiểu Trâm

Cau Tiểu Trâm

Cây cảnh nội thất

Cau Vàng

Cây cảnh văn phòng

Cây Dừa Cạn

Cây cảnh văn phòng

Cây Hoa Hạnh Phúc

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Phong Thủy

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

Cây cảnh nội thất

Cây Kim Ngân Để Bàn

120.000 

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

350.000 

Cây ban công

Cây Lan Ý

180.000 

Cây cảnh nội thất

Cây Lan Ý Thủy Canh

250.000 

Cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ