Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

Cây cảnh nội thất

Cây Tài Lộc

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng La Hán

150.000